���������������� ������������������������

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα της think.gr ΑΕ

Η think.gr AE, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής και Διαδικτύου, κατατάσσεται σε εκείνες των οποίων η λειτουργία δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρ’ όλα αυτά στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας, εφαρμόζει πρακτικές συνεχούς  καταγραφής, παρακολούθησης και προσπάθειας βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Παρακολούθηση και διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας

Οι χώροι, που παρακολουθούνται και ελέγχονται από την Εταιρεία σε σχέση με τη χρήση φυσικών πόρων, είναι συνολικού εμβαδού 120 m2.

Στα γραφεία της Εταιρείας εφαρμόζονται οι ακόλουθες δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος:

  • Ελαχιστοποίηση του φωτισμού σε χώρους και ώρες που δεν βρίσκεται ανθρώπινο δυναμικό (server room, αίθουσα συναντήσεων κλπ.)
  • Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού όλων των χώρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (πχ. λαμπτήρες LED κλπ.)
  • Αντικατάσταση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της (servers, workstations, εξοπλισμός Δικτύου Δεδομένων κλπ.) με νέα που έχουν ως χαρακτηριστικό την καλύτερη σχέση απόδοσης και κατανάλωσης ενέργειας
  • Όσον αφορά στη θέρμανση και τη ψύξη τόσο των χώρων που φιλοξενούν ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε αυτούς που φιλοξενούν συστήματα πληροφορικής (server room), χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα κλιματισμού inverter ενεργειακής κλάσης: Α++ (ψύξη), Α+ (θέρμανση)
  • Επίσης τα κλιματιστικά ελέγχονται και συντηρούνται τακτικά από πιστοποιημένο συνεργάτη διασφαλίζοντας ότι δεν προκύπτουν διαρροές αερίων που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Μετακινήσεις

Η Εταιρεία έχει πελατολόγιο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πάγια επιλογή της όμως είναι οι μετακινήσεις των Στελεχών της για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας / συνεργασίας να γίνονται με ΜΜΜ.

Στοιβάδα του Όζοντος

Η Εταιρεία εφαρμόζει σχέδιο ήπιας επίδρασης, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι πυροσβεστήρες στα γραφεία της είναι τύπου ΡΑ (ξηράς κόνεως) και CO2.

Επίσης, στα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ασφαλείς και ευαίσθητους χώρους, όπως είναι οι χώροι των κεντρικών υπολογιστών (server room), χρησιμοποιείται το υλικό FM200, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Όλοι οι πυροσβεστήρες τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ ελέγχονται και πιστοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργάτη σε ετήσια βάση.

Ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Η Εταιρεία συστηματικά συλλέγει τον προς απόσυρση εξοπλισμό και τον παραδίδει σε σημεία συλλογής ανακυκλώσιμου υλικού ΑΗΗΕ.

Image gallery